ZOK.110.19.2018

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu

W dniu 22.11.2018r. zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami. W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Przybył zam. Kalisz.

Pani Elżbieta Przybył wykazała się odpowiednią wiedzą potrzebną do objęcia stanowiska do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w stanowisko. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania merytoryczne zadane przez Komisję.

                                                                                

 

 


 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ogłasza nabór na stanowisko do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Złota 43

 

 

1. Wymagania niezbędne:

• co najmniej wykształcenie średnie,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

• umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
• doświadczenie na podobnym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi :

• wykonywanie prac administracyjno- biurowych,
• pomoc w przygotowywaniu dokumentacji,
• obsługa urządzeń biurowych,
• zapisywanie, organizowanie, przechowywanie i wyszukiwanie informacji,
• pomoc w pracach bieżących,
• obsługa telefoniczna interesantów,
• wszystkie inne czynności zlecone przez przełożonego.

4. Warunki pracy na danym stanowisku : pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 18:00.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• dokument potwierdzający wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o stanie zdrowia.

Do oferty można dołączyć również:

• kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach,
• referencje z przebiegu pracy zawodowej.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 13.11.2018r.
Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (bip.mzdik.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43.

Dokumenty: list motywacyjny , CV, powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902).

Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem :
„Oferta na stanowisko do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu”.

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA:

                Administratorem przekazanych danych osobowym jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, mający swoją siedzibę w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 62/598 52 05 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                Przekazane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, na które Państwo aplikujecie. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) , w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone. (zgodnie z obowiązującą u Administratora „Instrukcją Kancelaryjną”).

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe a ich niepodanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu , w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem/łam się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31, październik 2018 09:33 Agnieszka Polak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26, listopad 2018 08:27 Agnieszka Polak