PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko do Wydziału Inżynierii Ruchu
i Ewidencji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu

W dniu 06.12.2018r. zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami. W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Kaczmarek, zam. Kalisz.

Pan Dariusz Kaczmarek wykazał się odpowiednią wiedzą potrzebną do objęcia stanowiska do Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w stanowisko. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania merytoryczne zadane przez Komisję.

                                                                                                


 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ogłasza nabór na stanowisko
do Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji
w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Złota 43

 

 

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie minimum średnie,
• umiejętność pracy w programie typu AutoCAD,
• dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office (Word, Excel),
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku w Wydziale Inżynierii Ruchu i Ewidencji,
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:

• preferowane wykształcenie w specjalności Inżynieria Ruchu lub o profilu drogowym,
• doświadczenie w realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
• znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych,
• znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
• znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
• znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
• znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz redagowania pism,
• praktyczna umiejętność poruszania się pojazdem, znajomość topografii Kalisza.


3. Predyspozycje osobowościowe:

• obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi :

• prowadzenie kompleksowej ewidencji oraz całokształtu zagadnień
i korespondencji związanych z ewidencją oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• ewidencja, analiza i opiniowanie projektów organizacji ruchu,
• zlecanie robót w zakresie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej,
• nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
• współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,
• udział w pracach Zespołu ds. organizacji ruchu oraz Zespołu ds. komunikacji rowerowej,
• realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym spraw związanych z badaniami ruchu i pomiarami ruchu drogowego, pomiarami natężenia hałasu,
• opracowywanie drobnych projektów w zakresie inżynierii ruchu dla potrzeb MZDiK (w programie typu AutoCAD),
• przygotowywanie danych i założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie inżynierii i organizacji ruchu,
• udział w komisjach przetargowych i wykonywanie obowiązków wynikających z regulaminu pracy komisji przetargowej,
• udział w opracowywaniu planów rozwoju sieci w zakresie inżynierii ruchu.

5. Warunki pracy na danym stanowisku : pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• dokument potwierdzający wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o stanie zdrowia.

Do oferty można dołączyć również:

• kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach,
• referencje z przebiegu pracy zawodowej,
• kserokopie prawa jazdy.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 28.11.2018r.
Oferty , które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 t.j.).

Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem :
„Oferta na stanowisko do Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu”.

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem przekazanych danych osobowym jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, mający swoją siedzibę w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 62/598 52 05 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Przekazane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, na które Państwo aplikujecie. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) , w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone. (zgodnie z obowiązującą u Administratora „Instrukcją Kancelaryjną”).


W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe a ich niepodanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowym przez Dyrektora MZDiK w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, listopad 2018 15:00 Agnieszka Polak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 08:31 Agnieszka Polak