PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Infrastruktury Drogowej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu

W dniu 16.01.2019r. zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami. W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Gałka, zam. Kalisz.

Pan Krzysztof Gałka wykazał się odpowiednią wiedzą potrzebną do objęcia stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz kwalifikacjami do zatrudnienia na
w/w stanowisko. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania merytoryczne zadane przez Komisję.


 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ogłasza nabór na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej
w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Złota 43

 

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,
• minimum 5 - letni staż pracy ogółem, w tym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu,
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe :

• wykształcenie wyższe techniczne o kierunku drogowym, budowlanym, inżynierii środowiska lub inne związane z zadaniami realizowanymi przez podległy pion,
• doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych lub w zakresie zarządzania zespołem ludzi,
• znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
• znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności: w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego, prawa budowlanego, zamówień publicznych, finansów publicznych, postępowania administracyjnego, pozyskiwania środków publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
• prawo jazdy kat. B.

3. Predyspozycje osobowościowe:

• umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy, uczciwość, samodzielność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji, inicjatywa i dynamika w działaniu, umiejętność myślenia strategicznego.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

• kształtowanie strategii i polityki w zakresie zadań realizowanych przez podległy pion,
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadań przez podległy pion oraz bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych podległego pionu,
• określanie sposobu realizacji zadań przez podległe komórki organizacyjne,
• opracowywanie założeń i koncepcji do projektu planów finansowych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w części dotyczącej podległego pionu,
• przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych przez podległy pion,
• nadzór nad sposobem i zakresem udzielania informacji publicznej przez podległy pion,
• składanie oświadczeń woli w imieniu Zarządu oraz wydawanie decyzji administracyjnych, na podstawie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień,
• przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące zakresu przedmiotu swojego działania oraz pracowników z podległego pionu,
• realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej,
• wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków służbowych oraz dodatkowo powierzonych przez Prezydenta lub Dyrektora,
• prowadzenie i nadzór w zakresie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych na realizację zadań drogowych, przy współpracy z Wydziałem Finansowo- Księgowym,
• nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów o zabezpieczeniu informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych w podległym Wydziale,
• kontrola podległych Kierowników Wydziałów w zakresie merytorycznego wykonania zadań,
• kontrola przestrzegania ustalonych procedur kontroli finansowej związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych,
• pełnienie obowiązków Dyrektora podczas jego nieobecności na podstawie udzielonego przez Dyrektora upoważnienia.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30, praca administracyjno - biurowa, stanowisko kierownicze urzędnicze, praca w terenie, praca przy komputerze.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór kwestionariusza dołączony do naboru),
• list motywacyjny – uzasadnienie przystąpienia do naboru,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do oferty można dołączyć również:

• kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach,
• referencje z przebiegu pracy zawodowej.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 11.01.2019r.
Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.mzdik.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowym przez Dyrektora MZDiK, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem/łam się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem przekazanych danych osobowym jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacjiw Kaliszu, mający swoją siedzibę w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 62/598 52 05 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przekazane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, na które Państwo aplikujecie. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) , w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone. (zgodnie z obowiązującą u Administratora „Instrukcją Kancelaryjną”).
W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe a ich niepodanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu”.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy docx 17.21 KB Agnieszka Polak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31, grudzień 2018 09:48 Agnieszka Polak
Artykuł został zmieniony. piątek, 18, styczeń 2019 07:21 Agnieszka Polak