Ogłoszenie nr 326590 2016
z dnia 2016-10-19r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 317585
Data: 04/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 25102624900000, ul. ul. Złota 43,
62800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 59 85 200, faks 62 59 85 201.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mzdik.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
21/10/2016, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 26/10/2016, godzina: 12:00

Ogłoszenie nr 317618 2016
z dnia 2016.10.04r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 317585
Data: 04/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 25102624900000, ul. ul.
Złota 43, 62800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 59 85 200, faks 62 59 85 201.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mzdik.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zgodnie z zapisem pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ: 4.1. Przedmiotem
zamówienia jest: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi
krajowej nr 25 w Kaliszu”. 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, 2/ budowę ronda u zbiegu ul. Stanczukowskiego i ul. Korczak, 3/
przebudowę i rozbudowę istniejących jazdni ul. Stanczukowskiego i ul. Korczak, 4/ budowę ciągu
pieszorowerowego,
5/ przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 6/ budowę muru
oporowego, 7/ budowę odwodnienia wraz z separatorem ścieków, 8/ przebudowę oświetlenia
ulicznego, 9/ likwidację kolizji z sieciami: elektryczną, wodną, gazową, teletechniczną, kanalizacyjną,
10/ zagospodarowanie wyspy centralnej poprzez wykonanie nasadzeń oraz systemu nawadniania, 11/
4.10.2016 3176182016.
html
file:///C:/Users/HP280_1/Downloads/3176182016.
html 2/2
wykonanie i utrzymanie terenów zielonych, 12/ wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie
pionowe i poziome), 13/ opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem
utrzymania w trakcie prowadzonych robót przejezdności w ciągu ul. Stanczukowskiego wraz z
wykonaniem oznakowania według projektu na czas prowadzonych robót, 14/ obsługę geodezyjną
powadzonych robót w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości
i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą
(wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG) uwzględniającą likwidowane
urządzenia.

Ogłoszenie nr 317585 2016
z dnia 2016.10.04r.
Kalisz: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi krajowej nr
25 w Kaliszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty
budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, krajowy numer identyfikacyjny
25102624900000, ul. ul. Złota 43, 62800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 62 59 85 200, email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 62 59 85 201.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mzdik.kalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
4.10.2016 Ogłoszenie
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a3c28cc317b7419080f277892441acf9&
path=20161004%5c317585_2016.html 2/9
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.bip.mzdik.kalisz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.bip.mzdik.kalisz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej
informacji można uzyskać pod
adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
tak
Inny sposób:
poczta, kurier, dostarczyć osobiście
Adres:
Miesjki Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62800
Kalisz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic
Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi krajowej nr 25 w Kaliszu
Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4.10.2016 Ogłoszenie
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a3c28cc317b7419080f277892441acf9&
path=20161004%5c317585_2016.html 3/9
II.5) Główny kod CPV: 452331282
Dodatkowe kody CPV:452332520,
452324518,
452332221,
453161109
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/01/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
2.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum: – jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi/ulicy o nawierzchni bitumicznej o długości
min. 400mb minimum klasy „G”, lub – jednej roboty budowlanej polegającej na budowie ronda lub
przebudowie skrzyżowania na rondo na drodze /ulicy minimum klasy „G”. b) Wykonawca musi
wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie
zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które
muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
załączniki zip 58.43 MB Donata Gadzinowska
SIWZ pdf 713.61 KB Donata Gadzinowska
ogłoszenie pdf 335.90 KB Donata Gadzinowska
zmiana ogłoszenia pdf 114.46 KB Donata Gadzinowska
zmiana nr 1 zip 16.51 MB Donata Gadzinowska
zmiana nr 2 zip 1.55 MB Donata Gadzinowska
zmiana ogłoszenia pdf 90.48 KB Donata Gadzinowska
Informacja z otwarcia ofert pdf 124.26 KB Donata Gadzinowska
IOWON pdf 126.62 KB Donata Gadzinowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, październik 2016 14:57 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, październik 2016 14:49 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19, październik 2016 12:36 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27, październik 2016 07:50 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, listopad 2016 09:32 Donata Gadzinowska