07/03/2018    S46    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kalisz: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

2018/S 046-101583

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 026-056949)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Tel.: +48 625985200
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 625985201
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.mzdik.kalisz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
50111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 026-056949

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r..

Wykonawca w ramach usługi dostarczy:

1/ stacje – zestaw urządzeń (tj. terminale oraz stojaki rowerowe wraz z elektronicznymi zaczepami) zasilanych z akumulatorów oraz paneli słonecznych, umożliwiających wypożyczenie rowerów oraz ich zwrot;

2/ terminale – urządzenia prezentujące podstawowe informacje o sposobie korzystania, wyposażone w wyświetlacze oraz terminale płatnicze pozwalające na obsługę procesu wypożyczania roweru;

3/ stojaki – zaprojektowane w celu stabilnego ustawienia roweru w pozycji pionowej, wyposażone w elektrozamek umożliwiający wypięcie oraz wpięcie roweru;

4/ stronę internetową – prezentującą wszystkie informacje wymagane do prawidłowego korzystania z rowerów (tj. lokalizacje stacji, dostępność, regulamin oraz opis sposobu korzystania, naliczania opłat, składania reklamacji) oraz umożliwiającej stworzenie indywidualnego konta dla użytkownika, zapewniającego możliwość dokonywania opłat oraz monitorowanie zużywania przedpłaconych środków;

5/ moduł informacji e-mail i sms – wymaganych do procesu rejestracji oraz przekazywania niezbędnych danych użytkownikom;

6/ infolinię – telefoniczne wsparcie użytkownika w zakresie przekazania informacji o sposobie korzystania oraz sprawdzania poprawności naliczania opłat;

7/ moduł zarządzania wraz z systemem rozliczeniowym – służący do analizy informacji w zakresie bieżącej lokalizacji rowerów, statystyk wykorzystania, wysokości pobranych opłat oraz raportów dotyczących zgłoszonych skarg i reklamacji;

8/ serwis polegający na naprawie dostarczonych urządzeń oraz relokacji rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji;

9/ promocję systemu roweru miejskiego w Kaliszu.

W ramach usługi Wykonawca zapewni trzy rodzaje stacji:

1/ stacja standardowa – wyposażona w 12 stojaków rowerowych, na których zamontowane będzie dokładnie 8 rowerów,

2/ stacja zawierająca rowerki dziecięce – wyposażona w 12 stojaków rowerowych dla standardowych rowerów oraz 5 stojaków dla rowerów dziecięcych,

3/ stacja o powiększonej liczbie stojaków, wyposażona w 18 stojaków rowerowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowych rowerów specjalnych:

1/ minimum 3 szt. rowerów typu cargo;

2/ minimum 4 szt. rowerów typu tandem.

Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagań dla: rowerów, stacji rowerowych oraz modułu zarządzania zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r..

Wykonawca w ramach usługi dostarczy:

1/ stacje – zestaw urządzeń (tj. terminale oraz stojaki rowerowe wraz z elektronicznymi zaczepami) zasilanych z akumulatorów oraz paneli słonecznych, umożliwiających wypożyczenie rowerów oraz ich zwrot;

2/ terminale – urządzenia prezentujące podstawowe informacje o sposobie korzystania, wyposażone w wyświetlacze oraz terminale płatnicze pozwalające na obsługę procesu wypożyczania roweru;

3/ stojaki – zaprojektowane w celu stabilnego ustawienia roweru w pozycji pionowej, wyposażone w elektrozamek umożliwiający wypięcie oraz wpięcie roweru;

4/ stronę internetową – prezentującą wszystkie informacje wymagane do prawidłowego korzystania z rowerów (tj. lokalizacje stacji, dostępność, regulamin oraz opis sposobu korzystania, naliczania opłat, składania reklamacji) oraz umożliwiającej stworzenie indywidualnego konta dla użytkownika, zapewniającego możliwość dokonywania opłat oraz monitorowanie zużywania przedpłaconych środków;

5/ moduł informacji e-mail i sms – wymaganych do procesu rejestracji oraz przekazywania niezbędnych danych użytkownikom;

6/ infolinię – telefoniczne wsparcie użytkownika w zakresie przekazania informacji o sposobie korzystania oraz sprawdzania poprawności naliczania opłat;

7/ moduł zarządzania – służący do analizy informacji w zakresie bieżącej lokalizacji rowerów, statystyk wykorzystania, wysokości pobranych opłat oraz raportów „dotyczących zgłoszonych skarg i reklamacji;

8/ serwis – polegający na naprawie dostarczonych urządzeń oraz relokacji rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji;

9/ promocję systemu roweru miejskiego w Kaliszu.

W ramach usługi Wykonawca zapewni trzy rodzaje stacji:

1/ stacja standardowa – wyposażona w 12 stojaków rowerowych, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana dokładnie 8 rowerów standardowych,

2/ stacja zawierająca rowerki dziecięce:

— wyposażona w 12 stojaków rowerowych dla standardowych rowerów, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 8 rowerów standardowych,

— 5 stojaków dla rowerów dziecięcych, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 5 rowerów dziecięcych;

3/ stacja o powiększonej liczbie stojaków – wyposażona w 18 stojaków rowerowych, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 8 rowerów standardowych.

4/ stacja o powiększonej liczbie stojaków i zawierająca rowerki dziecięce:

— wyposażona w 18 stojaków rowerowych dla standardowych rowerów, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 8 rowerów standardowych,

— 5 stojaków dla rowerów dziecięcych na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 5 rowerów dziecięcych”.

Minimalna ilość rowerów i stacji

1/ minimalna wymagana ilość stacji to 26 sztuk, w tym:

— dwadzieścia stacji standardowych,

— cztery stacje zawierające rowerki dziecięce,

— jedna stacja o powiększonej liczbie,

— jedna stacja o powiększonej liczbie stojaków i zawierająca rowerki dziecięce;

2/ minimalna wymagana ilość rowerów to 240 sztuk, w tym:

— 208 rowerów standardowych,

— 25 rowerów dziecięcych,

— 3 rowerów typu cargo,

— 4 rowerów typu tandem.

Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagań dla: rowerów, stacji rowerowych oraz modułu zarządzania zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum:

Dwóch projektów roweru miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców min. 75 000 osób każde.

Powinno być:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch zamówień polegających na dostawie lub dostarczeniu oraz kompleksowej eksploatacji systemu roweru w miastach o liczbie mieszkańców min. 75 000 osób każde.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.*

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r.,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r.

*Uwaga: W pierwszym sezonie świadczenia usługi Zamawiający dopuszcza uruchomienia w terminie do 1.5.2018 r. 12 stacji rowerowych, wyposażonych w 96 rowerów oraz rowery dla dzieci (etap I), w terminie do 1.6.2018 r. uruchomienie kolejnych 7 stacji (etap II) i w terminie do 1.7.2018 r. uruchomienie pozostałych stacji wyposażonych w rowery oraz dodatkowych stacji i dodatkowych rowerów zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu oferty (etap III).

 
 
07/02/2018    S26    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kalisz: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

2018/S 026-056949

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zarząd Dróg i Komunkiacjai w Kaliszu
ul. Złota 43
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Tel.: +48 625985200
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 625985201
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.mzdik.kalisz.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mzdik.kalisz.pl/zamowienia-publiczne/460
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018-2020

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
50111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018-2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r..

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kalisz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018-2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r..

Wykonawca w ramach usługi dostarczy:

1/ stacje – zestaw urządzeń (tj. terminale oraz stojaki rowerowe wraz z elektronicznymi zaczepami) zasilanych z akumulatorów oraz paneli słonecznych, umożliwiających wypożyczenie rowerów oraz ich zwrot;

2/ terminale - urządzenia prezentujące podstawowe informacje o sposobie korzystania, wyposażone w wyświetlacze oraz terminale płatnicze pozwalające na obsługę procesu wypożyczania roweru;

3/ stojaki – zaprojektowane w celu stabilnego ustawienia roweru w pozycji pionowej, wyposażone w elektrozamek umożliwiający wypięcie oraz wpięcie roweru;

4/ stronę internetową – prezentującą wszystkie informacje wymagane do prawidłowego korzystania z rowerów (tj. lokalizacje stacji, dostępność, regulamin oraz opis sposobu korzystania, naliczania opłat, składania reklamacji) oraz umożliwiającej stworzenie indywidualnego konta dla użytkownika, zapewniającego możliwość dokonywania opłat oraz monitorowanie zużywania przedpłaconych środków;

5/ moduł informacji e-mail i sms – wymaganych do procesu rejestracji oraz przekazywania niezbędnych danych użytkownikom;

6/ infolinię – telefoniczne wsparcie użytkownika w zakresie przekazania informacji o sposobie korzystania oraz sprawdzania poprawności naliczania opłat;

7/ moduł zarządzania wraz z systemem rozliczeniowym – służący do analizy informacji w zakresie bieżącej lokalizacji rowerów, statystyk wykorzystania, wysokości pobranych opłat oraz raportów dotyczących zgłoszonych skarg i reklamacji;

8/ serwis - polegający na naprawie dostarczonych urządzeń oraz relokacji rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji;

9/ promocję systemu roweru miejskiego w Kaliszu.

W ramach usługi Wykonawca zapewni trzy rodzaje stacji:

1/ stacja standardowa – wyposażona w 12 stojaków rowerowych, na których zamontowane będzie dokładnie 8 rowerów,

2/ stacja zawierająca rowerki dziecięce – wyposażona w 12 stojaków rowerowych dla standardowych rowerów oraz 5 stojaków dla rowerów dziecięcych,

3/ stacja o powiększonej liczbie stojaków, wyposażona w 18 stojaków rowerowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowych rowerów specjalnych:

1/ minimum 3 szt. rowerów typu cargo;

2/ minimum 4 szt. rowerów typu tandem.

Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagań dla: rowerów, stacji rowerowych oraz modułu zarządzania zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba stacji rowerowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i wyposażenie rowerów / Waga: 5,5
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość dodatkowych obsługiwanych języków / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba rowerów typu tandem / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba rowerów typu cargo / Waga: 4,5
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie serwisu / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2018
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a)wypelniona Cześć IV Kryteria kwalifikacji, pkt C Zdolność techniczna i zawodowa.

a) dowodów określających czy usługi, o których mowa w pkt. 9.2.3) SIWZ oraz Cześć IV Kryteria kwalifikacji, pkt C Zdolność techniczna i zawodowa ppkt 1b) JEDZ, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum:

Dwóch projektów roweru miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców min. 75 000 osób każde.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:

— kierownika serwisu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu systemem samoobsługowym wypożyczalni rowerów publicznych liczącym min. 64 rowery przez okres min. 9 miesięcy,

— kierownika projektu, który posiada doświadczenie we wdrożeniu systemu roweru miejskiego liczącego min. 64 rowery w mieście o liczbie mieszkańców min. 75 000.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w w sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy ul. Złotej 43 w Kaliszu – pokój nr 102.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:

a)art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

b)art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp

c)art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp

2.Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty (szczegółowy wykaz dokumentów i zasady ich składania określone są w SIWZ):

1)formularz oferty

2)JEDZ

3)oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ

4)zobowiązanie podmiotu trzeciego

5)odpowiednie pełnomocnictwa

6)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania umowy,

7)oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz

3.Poza dokumentami, o których mowa w Sekcji III.1.2 oraz III.1.3) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa. ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wniesienia odwołania:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 25.5.1. i 25.5.2. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 510.87 KB Marcin Cieloszyk
Załączniki zip 1.65 MB Marcin Cieloszyk
Ogłoszenie pdf 139.71 KB Marcin Cieloszyk
Zmiana nr 1 pdf 317.22 KB Donata Gadzinowska
zmiana ogłoszenia pdf 90.29 KB Donata Gadzinowska
zmiana ogłoszenia TED pdf 86.31 KB Donata Gadzinowska
Informacja z otwarcia ofert pdf 78.65 KB Marcin Cieloszyk
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 135.52 KB Marcin Cieloszyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06, luty 2018 11:16 Marcin Cieloszyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, luty 2018 13:28 Marcin Cieloszyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07, luty 2018 09:36 Marcin Cieloszyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, marzec 2018 13:44 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08, marzec 2018 08:35 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 15:12 Marcin Cieloszyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, kwiecień 2018 09:23 Marcin Cieloszyk