ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi demontażu pojazdów usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza na podstawie art. 130a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2.2 Zamówienie dotyczy następujących typów pojazdów:

 1. rowerów i motorowerów,
 2. motocykli,
 3. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 4. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t,
 5. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,
 6. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

2.3 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. odebrania pojazdów zleconych do demontażu z wyznaczonego parkingu na własny koszt,
 2. wydania stosownych zaświadczeń, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 
 3. z 2019 r. poz. 1610) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastrukturyz dnia
  26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 Nr 75 poz. 476),
 4. zwrotu do Zamawiającego unieważnionych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych (jeśli przekazany do demontażu pojazd będzie je posiadał).

2.4 Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania Zamawiającego jakimikolwiek kosztami związanymi z realizacją zamówienia.

2.5   Zapłata należności przysługującej Zamawiającemu, za pojazdy przekazane do demontażu, nastąpi przelewem na konto Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Warunki minimalne:

3.1 Oferty mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące stację demontażu pojazdów spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji.

3.2 Podmiot powinien posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub inną stosowną decyzję
w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1 Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r.

4.2 Wykonawca zobowiązany jest do odebrania zgłoszonych pojazdów każdorazowo po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia.

5. Kryteria wyboru oferty:

5.1 Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

5.2 Należy podać cenę brutto za 1 kg masy pojazdu. Kwota ta jest ceną ostateczną oraz będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

5.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną brutto.

5.4 W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez co najmniej dwóch Wykonawców, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może być niższa od złożonej wcześniej oferty.

6. Sposób sporządzenia oferty:

6.1 Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na usługę
demontażu pojazdów usuniętych z dróg z w granicach administracyjnych miasta Kalisza na podstawie art. 130a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 24.01.2020 r.”

6.2 Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

6.2 Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

6.3 Do oferty należy dołączyć:

 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub kserokopię innej stosownej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej
  w związku z prowadzeniem demontażu pojazdów zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami;
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (Dz. U. z 2019 poz. 701).

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

7.1 Ofertę należy złożyć wyłącznie w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, w terminie do 24 stycznia 2020 r. do godziny 10.00.

7.2 W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.

8. Data otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 10.10.

9. Osoba uprawniona do kontaktu:

Sztrąpf Zbigniew – Kierownik Wydziału Licencji i Kontroli, tel. 723183001.

10. Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych osobowych.

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
 • poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie: (62) 598 52 00.

Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
 • poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • telefonicznie: (62) 598 52 00.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” tj. zgody Wykonawcy wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. spełnienia obowiązków wynikających z
następujących przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
  z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 • przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, właściwego Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publiczne lub umową w sprawie zamówienia publicznego mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie
z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania,
a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy
w
sprawie zamówienia publicznego zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
  z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w szczególności nie ma zastosowania
  w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z praw, o których mowa wyżej (za wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) należy się skontaktować z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości wzięcia udziału w tym postępowaniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej pdf 168.51 KB Adam Katarzyniak
Informacja z otwarcia ofert pdf 94.94 KB Adam Katarzyniak
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 95.45 KB Adam Katarzyniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15, styczeń 2020 08:11 Adam Katarzyniak
Artykuł został zmieniony. środa, 15, styczeń 2020 08:12 Adam Katarzyniak
Artykuł został zmieniony. środa, 15, styczeń 2020 11:57 Adam Katarzyniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, styczeń 2020 08:19 Adam Katarzyniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31, styczeń 2020 13:59 Adam Katarzyniak