Ogłoszenie nr 510030052-N-2020 z dnia 19-02-2020 r.
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508757-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 25102624900000, ul. ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 59 85 200, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 62 59 85 201.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mzdik.kalisz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zgodnie z zapisem pkt. 4.2. i 4.3. SIWZ: 4.2. Zakres prac projektowych obejmuje: 1/ Projekt budowlany opracowany w podziale na etapy. Etapowanie dokumentacji – projektu budowlanego, wynikające ze składania wniosków o decyzję ZRID do właściwego organu wydającego decyzję ZRID. 2/ Projekt wykonawczy opracowany w podziale na II etapy: a/ Etap I – odc. ul. Dobrzeckiej od ul. Harcerskiej do Ronda Dobrzec b/ Etap II – odcinek ul. Dobrzeckiej od ronda Dobrzec do ul. Św. Michała (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Biskupicką i rondem Dobrzeckim). 4.3. Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności: 1/ spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy danych wyjściowych do projektowania, 2/ geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3/ rozpoznanie konstrukcji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie niezbędnych w tym celu badań, 4/ wykonanie badań natężenia ruchu oraz opracowanie prognozy ruchu w ciągu ul. Dobrzeckiej oraz na Rondzie Dobrzec, 5/ określenie kategorii ruchu i przyjęcie wzmocnienia nawierzchni jezdni do wymaganej kategorii, 6/ przebudowę oraz budowę: chodników, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, miejsc postojowych, infrastruktury rowerowej w tym ciągów rowerowych zgodnie z „Koncepcją przebiegu tras rowerowych dla miasta Kalisza”, 7/ rozbudowę Ronda Dobrzec w oparciu o prognozę ruchu, 8/ rozbudowę skrzyżowania ul. Dobrzeckiej z ul. Biskupicką, 9/ budowę odwodnienia zgodnie z warunkami technicznymi PWiK, 10/ budowa kanału technologicznego, 11/ usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, 12/ budowę oświetlenia ulicznego, 13/ inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu), 14/ projekt stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowaną geometrię ulicy, które wymagają na etapie projektowania akceptacji MZDiK, 15/ projekt zieleni uzgodniony w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wielkopolskim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu wraz inwentaryzacją nasadzeń w pasie drogowym i ewentualnym uzyskaniem decyzji pozwolenia na wycinkę, 16/ kolorową planszę uzbrojenia podziemnego, 17/ informację do planu BIOZ, 18/ szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 19/ przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, kosztorys inwestorski (wersja papierowa oraz elektroniczna w formacie ATH), odrębny dla każdego etapu projektu wykonawczego, 20/ wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, 21/ opinię z narady koordynacyjnej, 22/ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz spełnienie jej warunków, 23/ wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (Specustawa) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (dla każdego etapu odrębne). Wykonanie projektów podziałów nieruchomości zleci Zamawiający w oparciu o przedstawiony przez wykonawcę plan sytuacyjny z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, 24/ mapę własności terenu z jednoznacznie określonym przebiegiem projektowanego pasa drogowego i granicami działek wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek, przez które przebiega projektowana trasa, 25/ uzyskanie decyzji ZRID, 26/ opracowanie kompletu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) formaty: PDF, JPG, PGN, TIF, DWG, DOC, XLS, ATH, inne do uzgodnienia z zamawiającym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 508757-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, krajowy numer identyfikacyjny 25102624900000, ul. ul. Złota 43 , 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 59 85 200, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 62 59 85 201.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mzdik.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mzdik.kalisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurier, poczta
Adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z zapisami pkt. 4.2. i 4.3. SIWZ: 4.2. Zakres prac projektowych obejmuje: 1/ Projekt budowlany opracowany w podziale na etapy. Etapowanie dokumentacji – projektu budowlanego, wynikające ze składania wniosków o decyzję ZRID do właściwego organu wydającego decyzję ZRID. 2/ Projekt wykonawczy opracowany w podziale na II etapy: a/ Etap I – odc. ul. Dobrzeckiej od ul. Harcerskiej do Ronda Dobrzec b/ Etap II – odcinek ul. Dobrzeckiej od ronda Dobrzec do ul. Św. Michała (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Biskupicką i rondem Dobrzeckim). 4.3. Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności: 1/ spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy danych wyjściowych do projektowania, 2/ geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3/ rozpoznanie konstrukcji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie niezbędnych w tym celu badań, 4/ wykonanie badań natężenia ruchu oraz opracowanie prognozy ruchu w ciągu ul. Dobrzeckiej oraz na Rondzie Dobrzec, 5/ określenie kategorii ruchu i przyjęcie wzmocnienia nawierzchni jezdni do wymaganej kategorii, 6/ przebudowę oraz budowę: chodników, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, miejsc postojowych, infrastruktury rowerowej w tym ciągów rowerowych zgodnie z „Koncepcją przebiegu tras rowerowych dla miasta Kalisza”, 7/ rozbudowę Ronda Dobrzec w oparciu o prognozę ruchu, 8/ rozbudowę skrzyżowania ul. Dobrzeckiej z ul. Biskupicką, 9/ budowę odwodnienia zgodnie z warunkami technicznymi PWiK, 10/ budowa kanału technologicznego, 11/ usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, 12/ budowę oświetlenia ulicznego, 13/ inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu), 14/ projekt stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowaną geometrię ulicy, które wymagają na etapie projektowania akceptacji MZDiK, 15/ projekt zieleni uzgodniony w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wielkopolskim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu wraz inwentaryzacją nasadzeń w pasie drogowym i ewentualnym uzyskaniem decyzji pozwolenia na wycinkę, 16/ kolorową planszę uzbrojenia podziemnego, 17/ informację do planu BIOZ, 18/ szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 19/ przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, kosztorys inwestorski (wersja papierowa oraz elektroniczna w formacie ATH), odrębny dla każdego etapu projektu wykonawczego, 20/ wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, 21/ opinię z narady koordynacyjnej, 22/ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz spełnienie jej warunków, 23/ wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (Specustawa) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (dla każdego etapu odrębne). Wykonanie projektów podziałów nieruchomości zleci Zamawiający w oparciu o przedstawiony przez wykonawcę plan sytuacyjny z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, 24/ mapę własności terenu z jednoznacznie określonym przebiegiem projektowanego pasa drogowego i granicami działek wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek, przez które przebiega projektowana trasa, 25/ uzyskanie decyzji ZRID, 26/ opracowanie kompletu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) formaty: PDF, JPG, PGN, TIF, DWG, DOC, XLS, ATH, inne do uzgodnienia z zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum: – dwóch opracowań projektowych obejmujących budowę lub rozbudowę jezdni w ulicy o długości min. 1000m lub pow. min. 5000 m2 klasy min. „Z” każde, – jednego opracowania projektowego na budowę kanału deszczowego min. Ø 300 i długości min. 500m, – jednego zadania projektowego obejmującego uzyskanie decyzji ZRID. b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania: – projektant branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, w stopniu uprawniającym do sporządzenia dokumentacji projektowej objętej zamówieniem; min. co najmniej jedno opracowanie projektowe obejmujące budowę lub rozbudowę jezdni w ulicy o długości min. 1000m lub pow. min. 5000 m2 klasy min. „Z”, – projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, w stopniu uprawniającym do sporządzenia dokumentacji projektowej objętej zamówieniem,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z zapisem pkt. 11.7.2. SIWZ: 11.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z zapisami pkt. 11.7.1. SIWZ: 11.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 9.2.1.3 b) Siwz – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do Siwz (Potencjał osobowy). Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ (propozycja zobowiązania – załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”, Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 5) zobowiązania (oryginały) wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 20,00
Doświadczenie projektanta branży drogowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami pkt. 25 SIWZ: 25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. 25.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 25.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 25.3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach: 1/ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a) gdy wystąpią rozbieżności na mapach związanych m.in. z rozminięciem się terminu wykonania i zarejestrowania inwentaryzacji z terminem sporządzenia mapy, b) ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień, wydawania odpowiednich decyzji administracyjnych itp. na które Wykonawca nie ma wpływu a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania, c) na skutek wystąpienia w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia innych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację zamówienia, d) gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron umowy, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty osób fizycznych, osób prawnych lub innych podmiotów. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez strony umowy. 2/ Zmiany osobowe: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia przedstawiona w ofercie, po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego w następujących wypadkach: a/ śmierci, choroby lub wypadku projektanta / projektantów b/ jeżeli wymiana projektanta / projektantów stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana osoby wskazanej wyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona (należy podać przyczyny) przez Wykonawcę na piśmie wraz z kopią uprawnień i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami Siwz. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, w terminie 3 dni od momentu powzięcia wiadomości o konieczności dokonania zmiany. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej winna być dokonana na piśmie i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego innej osoby niż wskazanej w ofercie Wykonawcy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3/ Zmian w trakcie realizacji umowy podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie: W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4/ Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy; Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 527.10 KB Donata Gadzinowska
ogłoszenie o zamówieniu pdf 139.32 KB Donata Gadzinowska
załączniki pdf 80.57 KB Donata Gadzinowska
Informacja z otwarcia ofert pdf 96.94 KB Donata Gadzinowska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 77.67 KB Donata Gadzinowska
Informacja o unieważnieniu pdf 91.29 KB Donata Gadzinowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, luty 2020 09:46 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, luty 2020 09:16 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13, luty 2020 09:17 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19, luty 2020 09:46 Donata Gadzinowska
Artykuł został zmieniony. środa, 19, luty 2020 09:46 Donata Gadzinowska